ประกาศกรมโยธิการและผังเมือง 

เรื่อง การประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดโครงการประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมืองเพื่อจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผังเมือง และเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการผังเมืองให้มากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้เสนอผลงานเข้าประกวด ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรม การประกวดระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2553 - 10 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากงานผังเมืองเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท ซึ่งเมืองและชนบทจะน่าอยู่ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี งานผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดสภาพการณ์ดังกล่าว แต่งานผังเมืองจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน ดังนั้น การที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือในการวางและจัดทำผังเมืองก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของงานผังเมือง การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในงานด้านการผังเมืองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การสร้างสื่อความรู้ด้านผังเมืองที่เข้าใจได้โดยง่ายในรูปแบบการ์ตูนจึงเป็นช่องทางที่เหมาะสมกับการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจดังกล่าว

 

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  1  รางวัล  

-   เงินรางวัล  50,000   บาท

-  โล่รางวัลเกียรติยศ 

รางวัลรองชนะเลิศ  จำนวน  2 รางวัล    

-   เงินรางวัล  รางวัลละ  10,000    บาท

-   ใบประกาศเกียรติคุณ 

 

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

2.1  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไป  ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  (ยกเว้นบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดฯ ) 

2.2  สามารถส่งผลงานเข้าประกวดเป็นรายบุคคล  หรือแบบทีมได้ไม่เกิน 3 คน และไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

2.3  รูปแบบของผลงาน ให้ใช้กระดาษสีขาว  ไม่มีเส้น ขนาด A5 (15 x 20 ซม.) ความหนา 100  แกรมขึ้นไป  จำนวนตั้งแต่  16 หน้า (ไม่รวมปก)  ถึง 20  หน้า  โดยเว้นกรอบจากขอบกระดาษ ด้านละ 1.00  ซม.  และไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ  

2.4  เนื้อหาของการ์ตูน เป็นรูปแบบการ์ตูนความรู้ (Information Cartoon) สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านผังเมือง และให้ความรู้เกี่ยวกับการผังเมืองได้โดยสังเขป  โดยการนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ  กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของสื่อการ์ตูน คือ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป   ซึ่งมีเงื่อนไข   การรับความรู้อย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน  มีการดำเนินเรื่องราวที่สนุกสนาน และชวนอ่าน  ช่วยสรุปความรู้ทางด้านผังเมืองที่เป็นวิชาการ ให้กระชับ  เข้าใจ  และจดจำได้ง่าย  และรู้สึกผ่อนคลาย  โดยนำเสนออย่างสร้างสรรค์  มีศิลปะในการเล่าเรื่อง  และศิลปะการวาดภาพ โดยการสื่อสาร  และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจถึงการผังเมืองมากขึ้น  และการผังเมืองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกคน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการผังเมืองมากขึ้น สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และสื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการผังเมืองต่อไปได้  

2.5  ผู้เสนอผลงานต้องลงทะเบียนสมัครก่อนส่งผลงานเข้าประกวด  โดยเปิดรับสมัครและลงทะเบียนผู้สนใจเสนอผลงานประกวดทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th  หรือโทรสาร 0 2643 1719  ตั้งแต่วันที่ 25  มกราคม  2553  เป็นต้นไป 

2.6  ปกหลังของผลงาน ต้องระบุชื่อ นามสกุล  อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา  ที่อยู่อีเมล์  และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อและแจ้งผลการรับรางวัลได้โดยสะดวก  กรณีจัดทำต้นฉบับการ์ตูนโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรดส่งไฟล์ของผลงานต้นฉบับเป็น psd. หรือ .ai  พร้อมกับภาพต้นฉบับการ์ตูน        ทั้งนี้กรุณาจัดทำสำเนาผลงานด้วยตนเอง  เนื่องจากคณะกรรมการฯจะไม่ส่งคืนผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด 

2.7  คำตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นที่สุด  ผู้ส่งผลงานหลายชิ้นงาน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว   และหากไม่มีผลงานใดที่ส่งเข้าประกวดเหมาะสมจะได้รับรางวัล   คณะกรรมการฯ  ขอสงวนสิทธิ์ให้เว้นว่างจากรางวัลนั้น ๆ    

2.8  ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

การส่งผลงาน

ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ อาคาร 3 ชั้น 4  กรมโยธาธิการและผังเมือง  224   ถนนพระราม 9   แขวงห้วยขวาง   เขตห้วยขวาง   กทม. 10320   โทรศัพท์  0 2201 8287-8  โทรสาร  0 2643 1719   หรือ ที่ทำการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองทั่วประเทศ  หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า  “ประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง”    

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ  จะพิจารณาวันสิ้นสุดการส่งผลงานตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ 

กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่  15  กุมภาพันธ์  2553 -  29  มีนาคม 2553 (เวลา 16.30  น.)

โดยสามารถติดตามข่าวการประกวดได้ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/  หรือช่องทางอื่นที่กรมฯ จะเผยแพร่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  อาคาร 3 ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง  224  ถนนพระราม  9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์  0 2201 8287-8  โทรสาร  0 2643 1719  หรือทางเว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/csp/page47.html 

Download ใบสมัครเพื่อลงทะเบียน 

 

ปล.

 

  • เป็นการประกวดที่หัวข้อค่อนยาก แต่ก็ท้าทายดีนะครับ ส่งกันเยอะ ๆ นะครับบ
  • การผังเมืองคืออะไร คลิ๊กไปดูที่ http://www.dpt.go.th/csp/page47.html 
  • ไปทำงานต่อแล้วครับ แอบอู้มาอัพบลอกอีกแล้ว

 

Comment

Comment:

Tweet

วาดเสร็จไปแล้วหกหน้าค่ะ ฮ่าๆๆ
แต่ยังไม่เริ่มสาระผังเมืองทำไหร่sad smileหนทางยังอีกยาวไกลนักorz

#38 By ___ on 2010-02-23 18:06

Hot! Hot! Hot!
น่าสนใจมากค่ััะ

#37 By jomkwan on 2010-02-21 18:32

กะว่าจะส่งเหมือนกันเรียนผังเมืองพอดีเลยเรา

#36 By Hey! Seen on 2010-02-21 15:15

น่าสนๆ

#35 By TopGorezilla on 2010-02-21 09:18

โอ้ เห็นอยู่ๆ
แต่ผู้ที่อยุ่แวดวงถาปัตย์น่าจะถนัดกว่า

#34 By -Newworld- on 2010-02-21 03:19

เราไม่มีฝีมือคง ส่งไม่ได้ confused smile confused smile
Hot! Hot! Hot! Hot!

น่าสนมาก

#32 By ... on 2010-02-20 14:20

เป็นข่าวดีของสมาชิกเอ็กซ์ทีนที่มีฝีมือเลยนะ
ขอบคุณผดุงมากมายที่เอามาแบ่งปันquestion

#31 By ไก่เขี่ย on 2010-02-20 13:21

น่าสนใจจังเลยค่ะcry Hot!

#30 By dd-onlii on 2010-02-20 12:14

sad smile น่าจะยากเด๋วลองดูค่ะ
big smile big smile Hot! Hot!

#28 By 12345 on 2010-02-20 08:24

confused smile

#27 By mini-teddy on 2010-02-20 08:23

Hot! Hot! Hot! กำลังเขียนบทอยู่จ้ะ

#26 By เสี่ยแนน on 2010-02-20 08:04

มาช่วยดันค่ะ จะได้ทั่วถึง big smile
Hot!

#25 By KhAo-JaO on 2010-02-20 07:55

ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆครับ

เงินรางวัลสูงล่อใจจิงๆ 5555555

แต่โจทย์หินมากเลยนะเนี่ย sad smile

#24 By UgaUga on 2010-02-20 05:52

เอาเป็นว่าถ้าว่างจะลองทำดู งิงิHot! Hot!

#23 By NATTAWAT on 2010-02-20 03:57

พึ่งเจอข้อมูลด้านล่างเว็บ อับอายๆsad smile

#22 By โคค่อน on 2010-02-20 02:47

สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือ "ข้อมูลความรู้การผังเมืองที่เป็นวิชาการ" จะไปหาได้จากไหนนะ เพราะดูท่าไม่น่าเป็นสิ่งที่คนคิดเองได้ สงสัยถ้าในเน็ตไม่ได้คงต้องพึ่งห้องสมุดล่ะ (เริ่มคิดถึงคณะบ้านเกิด)sad smile

#21 By โคค่อน on 2010-02-20 02:09

น่าสนใจอย่างรุนแรง
ยิ่งจำนวนหน้าขนาดนั้นอีก น่าร่วมจริง ๆ ครับ
ลองคิดพล็อตเล่นๆไปเรื่อยๆ ดีกว่า ถ้าทันก็ทำส่ง

ขอบคุณที่บอกข่าวนะครับHot!

#20 By โคค่อน on 2010-02-20 01:58

เหอะๆๆconfused smile

#19 By wesong on 2010-02-20 00:22

Hot! Hot!
เจ๋งดีนะ
แต่จะคิดเรื่องยังไงดีเนี่ย...sad smile
คิดยากเหมือนกันแฮะ

#18 By phil_wc - Music - on 2010-02-19 23:44

โอ้ว พระเจ้า งาน อลังการ แบบนี้ พีขอผ่าน(นึกว่าจะสู้)
แต่ อยากเห็นคนอื่น ทำจัง เอ้า ดันๆๆๆๆ Hot! Hot! Hot! Hot!

#17 By p.cobra on 2010-02-19 23:14

เป็นกำลังใจให้ทุกคน

#16 By [ANA]* on 2010-02-19 23:07

โหย ย น่าสนอ้ะ !
แต่..

คงมีแต่คนเก่ง ๆ ไม่ก็ประสบการณ์โชกโชน
ลงประกวด

แง๊ ๆ จะได้มั๊ยเนี่ย 55
(ตกลงจะหัวหรือร้องไห้)

#15 By i-KornCoins on 2010-02-19 23:01

น่าสนนะ big smile

#14 By BLacKTeA on 2010-02-19 22:54

RT #6 By Hime / แล้วเจ้าของบล็อกไม่ลองส่งเข้าประกวดมั่งเหรอคะ ไว้ทำงานที่มันยุ่ง ๆ เสร็จก็คิดว่าจะลองส่งครับ

#13 By b-padung Studio on 2010-02-19 22:21

Hot! Hot! Hot! Hot!

น่าสนใจมากครับ^W^
เรื่องผังเมืองผมไม่สันทัดแหละ sad smile